خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کتاب داش بابا در مورد وطن اولیه ترکان

+0 به یه ن

کتاب داش بابا در مورد وطن اولیه ترکان

به علت نبودن پژوهش اساسی در باب تاریخ گرامر وتاریخ دیالکتولوژی زبان ترکی،و متکی نبودن نظریه های زمان ومکان ایجاد زبان پروتو تورک و شاخه های زبان ترکی وبه ویژه زمان پراکندگی این پروتو زبان به اسناد باستانشنایی (آرکئولوژی)، باعث ارائه متودهای متنوعی در خصوص اتنوژنز ترکان گردیده است.

🔺 نظریه آلتای که زمانی به صورت فرضیه (و نه نظریه!) در مورد وطن اولیه ترکان ارائه شد،در تورکولوژی بسیار ریشه دوانده،باعث ایجاد نواقصی در علم اتنوژنز ترک شده است.به همین خاطر زبانشناس ومورخ معروف اقای پروفسور فریدون آغاسی اوغلو نظریه جدید((اورمو)) را در مقابل نظریه اشتباه آلتای در سالهای اخیر ارائه داده است. مهاجرت ترکان در هزاره های ۴ ت۲ قبل از میلاد اتنوس ترک از حوضه دریاچه ارومیه(مزوپوتامیا ،آسیای مقدم) به آلتای وتبدیل انجا به دومین سرزمین پدری، باعث ایجاد این تفکر اشتباه شده که آلتای زادگاه ترکان بوده است.وبعصی ها کوشیده اند تا این مسئله را به صورت جداگانه از راههای آرکئولوژی،فرهنگ وتمدن،زبانشناسی واتنوگرافی حل نمایند

🔺 (سرزمین مادری ترکان):

شرق دور،منچوری،کوه های خینقان(رامستد)

شرق دریاچه بایکال (تاماچک)

آسیای شرقی (منگز)

جنوب منچوری و مغولستان (پارکر)

از بایکال تا صحرای قوبی (گاهز)

حاشیه رود آمور (یاووز)

شرق التای (رادلوف،لیگیتی)

جنوب غربی بایکال (کوپرز)

کوه های آلتای (کلاپروت، هاممر، کاسترن، وامبری)

استپهای آلتای-قرقیز (منقین)

کوههای تانری-مناطق شمال غربی آسیا (استیزیگوسکی)

منطقه کوههای تانری (آلماسی)

بین حاشیه شمال غربی کوه های تانری ودریاچه آرال (نمت)

بین اورال والتای (راسونی)

مابین ایرتریش و اورال (زیچی)

آسیای میانه (پاپی، گون التای و سایر مورخان ترکیه)

در سالهای اخیر تعداد تورکولوژهای معروف وکامپاراتیویست همانند زینالوف، شرباک، دورفر، سربرنیکوف، کوتویچ وکلاوسون که از طریق اسناد و متودهای علمی عدم صحت نظریه آلتای را اثبات و بیان کرده اند که توازن تورک- مونقل نه براساس رابطه فامیلی بلکه به علت تماس های بعدی بوده است هم درحال افزایش است.

اینکه حوضه ارومیه اولین مکان ایجاد اتنوس ترک بوده است از طریق علوم مختلف به اثبات میرسد (آرکئولوژی، میتولوژی، فولکولور، گوتوژنز، زبان شناسی،  آنتروپولوژی، ژنتیک، دموگرافی،تاریخ جغرافیا،تاریخ انوماستیکا)

در کتاب ((داش بابا)) حافظه سنگ در بین ترکان مورد پژوهش قرار گرفته و تنها به عنوان یکی از هزاران دلیل اشتباه بودن نظریه آلتای و صحت نظریه اورمو را ثابت میکند .

این کتاب توسط دکتر حامد همتی ترجمه شده و در اختیار هموطنان عزیز قرار میگیرد

نام کتاب: داش بابا

انتشارات: ساوالان ایگیدلری

نویسنده: پرفسور فریدون آغاسی اوغلو

مترجم: دکتر حامد همتی

تهیه کتاب: تماس با آقای عمار احمدی

09149533961

خرید اینترنتی از 👇

Www.savalanigidlary.ir