خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیرهای ترکی قرآن مجید

+0 به یه ن

عنوان مقاله : گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیرهای ترکی قرآن مجید     

●  نویسنده : مهدی اللهیاری تبریزی

لینک دانلود : دانشنامه موضوعی قرآن : اینجا