خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ترجمه­ های قرآن به زبان ترکی

+0 به یه ن

عنوان مقاله :  ترجمه­ های قرآن به زبان ترکی

● نویسنده : دکتر م.کریمی

لینک دانلود : قزیل قلم آذر : اینجا